Rättsområden

Notarius Publicus

Notarius Publicus utses av Länsstyrelsen för att hjälpa privatpersoner och företag med att bl a bestyrka olika handlingar och utfärda apostille (intyg enligt artikel 6 första stycket i Haagkonventionen av den 5 oktober 1961 om slopande av kravet på legalisering av utländska allmänna handlingar).

På Advokatbyrån Humanisterna AB är advokat Inga-Lill Staffansson och biträdande jurist Johanna Hagström förordnade som Notarius Publicus. 

Tänk på följande:

För att vi ska kunna bestyrka din namnteckning måste du infinna dig personligen. Du måsta också ha med dig en giltig legitimation.

De legitimationer som vi accepterar är svenska och utländska pass, svenska körkort och svenska SIS-märkta ID-kort.

För det fall vi ska bestyrka kopior föredrar vi att själva ombesörja kopieringen. För det fall Du redan gjort en kopia måste originalhandlingen företes.

Den handling som ska förses med apostille ska vara försedd med stämpel i original från den myndighet e dyl som utfärdat handlingen, namnteckning, namnförtydligande och personens befattning.

Prislista:

Bestyrkande av namnteckning utan apostille 500 kronor

Bestyrkande av namnteckning samt apostille 800 kronor

Endast utfärdande av apostille 500 kronor

Bestyrkande av kopior 500 kronor

  • Vid tre eller fler handlingar vid ett tillfälle ges tio procents rabatt.
  • Betalning kan ske med swish eller kontanter